Doradca ds. etyki w Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach

Doradca ds. etyki w Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach

DORADCA DS. ETYKI W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W BARTOSZYCACH

asp. szt. Wojciech Szerejko

tel. 47 732 12 08

wojciech.szerejko@bartoszyce.ol.policja.gov.pl

ZADANIA DORADCY DS. ETYKI:

wspieranie policjantów i pracowników KPP w Bartoszycach poprzez:

  • działania doradcze na rzecz właściwego rozumienia i przestrzegania standardów uczciwości oraz etyki zawodowej w służbie i pracy,
  • doradzanie w sytuacjach wątpliwych etycznie, związanych z wykonywaniem zadań służbowych, 
  • prowadzenie działań doradczych oraz informacyjno-edukacyjnych, w celu podnoszenia świadomości etycznej policjantów i pracowników Policji.

W ramach konsultacji doradcy ds. etyki zapewniają:

  • poradę, która nie ma charakteru opinii prawnej;
  • anonimowość i poufność przekazywanych informacji, z zastrzeżeniem tych, których obowiązek ujawnienia wynika bezpośrednio z przepisów prawa.

Doradca działa w sposób gwarantujący respektowanie zasad rzetelności, bezstronności i poufności. Doradca stara się doradzić policjantowi/pracownikowi Policji wedle swoich najlepszych intencji i wiedzy. Doradca nie podejmuje decyzji za osobę zgłaszającą się na konsultacje oraz nie odpowiada za decyzje, które ta osoba podjęła lub podejmie.

Doradztwo może się odbyć w formie spotkań bezpośrednich (po uprzednim umówieniu terminu) lub za pomocą dostępnych form komunikacji (telefon, e-mail).

Doradca z uwagi na charakter pełnionej funkcji ma prawo odmówić doradztwa w sytuacji:

  • wyczerpania możliwych do zastosowania środków;
  • braku możliwości zachowania bezstronności.

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

Powrót na górę strony