OCHRONA DANYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE DZIAŁALNOSCI ARCHIWALNEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WNIOSKUJĄCYCH O UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH I DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Bartoszycach z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 28 11-200 Bartoszyce.
 2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Komendant Powiatowy Policji w Bartoszycach wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych: Henryk Sołodki kontakt:
  ul. Wyszyńskiego 28, 11-200 Bartoszyce, tel. 47 73 2 12 27, faks 47 73 212 15 e-mail: iod.kpp@bartoszyce.ol.policja.gov.pl
  .
  Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Osobowych  jest Żaneta Wynar kontakt: ul. Wyszyńskiego 28, 11-200 Bartoszyce, tel. 47 7321 221, fax: 47 7321 215,  e-mail: iod.kpp@bartoszyce.ol.policja.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji składanego przez Panią/Pana wniosku o udostępnienie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych, Zarządzenia Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie.
 5. Pani/Pana dane osobowe przekazane w celu realizacji składanego przez Panią/Pana wniosku o udostępnienie nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w KPP w Bartoszycach na potrzeby realizacji celu wskazanego w pkt. 3 klauzuli, będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach Zarządzenia Nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie Jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.
 7. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia w zakresie wskazanym w poniższej tabeli:

Ograniczenia stosowania RODO

Zgodnie z art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.)ogranicza się stosowanie art. 16, 18 ust. 1 lit. a i b oraz art. 15 ust. 1 i 3 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych
:

 • Prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmuje od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania
  z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych;
 • Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – do zakresu, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących regulacji prawnych, a konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji wniosku o udostępnienie.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w KPP w Bartoszycach na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

 

Powrót na górę strony