OCHRONA DANYCH

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE DODO W KPP W BARTOSZYCACH

Na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), zwanej dalej ustawą, informuję, jak niżej:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach jest Komendant Powiatowy Policji w Bartoszycach z wyłączeniem zbiorów, dla których administratorem jest Komendant Wojewódzki Wojewódzkiej Policji w Olsztynie siedzibą przy ul. Partyzantów 6/8, 10-521 Olsztyn, oraz z wyłączeniem zbiorów dla których administratorem jest Komendant Główny Policji (KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ul. PUŁAWSKA 148/150; 02-624 WARSZAWA).
  2. Zgodnie z art. 46 ustawy Komendant Powiatowy Policji w Bartoszycach wyznaczył w podległej jednostce Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Henryk Sołodki kontakt: ul. Wyszyńskiego 28, 11-200 Bartoszyce, tel. 47 73 2 12 27, faks 47 73 212 15 e-mail: iod.kpp@bartoszyce.ol.policja.gov.pl. Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest Żaneta Wynar - kontakt: ul. Wyszyńskiego 28, 11-200 Bartoszyce, tel. 47 7321 221, fax: 47 7321 215,  e-mail: iod.kpp@bartoszyce.ol.policja.gov.pl
  3. Dane osobowe są przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach na podstawie art. 13 ustawy w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także do wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
     
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w sytuacjach przewidzianych prawem.
     
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza Pani/Pana prawa. Skargi można wnosić elektronicznie lub na adres Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Powrót na górę strony