OCHRONA DANYCH

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO W KPP W BARTOSZYCACH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach jest Komendant Powiatowy Policji w Bartoszycach z wyłączeniem zbiorów, dla których administratorem jest Komendant Wojewódzki Wojewódzkiej Policji w Olsztynie siedzibą przy ul. Partyzantów 6/8, 10-521 Olsztyn, oraz z wyłączeniem zbiorów, dla których administratorem jest Komendant Główny Policji (KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ul. PUŁAWSKA 148/150; 02-624 WARSZAWA).

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach jest Henryk Sołodki kontakt: ul. Wyszyńskiego 28, 11-200 Bartoszyce, tel. 47 73 2 12 27, faks 47 73 212 15
e-mail:
iod.kpp@bartoszyce.ol.policja.gov.pl
Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Osobowych  jest Żaneta Wynar - kontakt: ul. Wyszyńskiego 28, 11-200 Bartoszyce, tel. 47 7321 221, fax: 47 7321 215, 
e-mail:
iod.kpp@bartoszyce.ol.policja.gov.pl

3) dane osobowe są przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; ·

4) odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;

5) dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;

6) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż wskazany w przepisach o archiwizacji;

7) każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

8) każdej osobie, której dane przetwarzane są w Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach przysługuje prawo żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Bartoszycach dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach przewidzianych prawem;

9) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10) wszystkie dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych posiadają wymóg ustawowy;


11) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Powrót na górę strony