Skargi i wnioski

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI 
W BARTOSZYCACH LUB JEGO ZASTĘPCA

przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek
w godz. od 11.00 do 16.00.

rejestracja telefoniczna pod numerem tel. 47 73 212 11
 
 

Specjalista Zespołu ds. Dyscyplinarnych i Kadr
 w imieniu Komendanta Powiatowego Policji
w Bartoszycach:

 

 1. Przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski wpływające do Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach w oparciu o art. 63 Konstytucji RP, przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, z zastrzeżeniem skarg w przypadkach, o których mowa w art. 233, 234 i 235 k.p.a.
 2. Obsługuje przyjęcia obywateli w sprawach skarg i wniosków.

 

Skargi/wnioski można składać:

 

 • pisemnie na adres: Komendant Powiatowy Policji w Bartoszycach ul. Wyszyńskiego 28, 11-200 Bartoszyce
 • pocztą elektroniczną na adres: komendant@bartoszyce.ol.policja.gov.pl
 • ustnie do protokołu w Zespole ds. Dyscyplinarnych i Kadr, od poniedziałku do piątku w w godzinach 7.30 – 15.00
 • faksem na nr 47 73 212 05.

 

Rozpatrywanie skargi/wniosku

 

Postępowanie skargowe jest uproszczonym postępowaniem administracyjnym kończącym się zawiadomieniem skarżącego o sposobie załatwienia skargi - stanowiskiem organu. Postępowanie to nie przewiduje trybu odwoławczego. Działanie zgodnie z właściwością oraz odpowiedzialność za naruszenie tej zasady ustawowej określa art. 223 k.p.a. Z kolei w myśl art. 228 kpa skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia, przy czym właściwość organów do rozpatrzenia skargi powinna być ustalana według jej treści, a nie np. według okoliczności, które spowodowały jej wniesienie.

Przekazanie skargi zgodnie z właściwością wynika wprost z brzmienia art. 231 k.p.a., jak również daje wyraz zasadzie odformalizowania, zgodnie z którą jeżeli organ, który otrzymał skargę nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym stronę, albo wskazać mu właściwy organ. Przepis art. 231 k.p.a. nie przewiduje, więc możliwości wydania przez organ niewłaściwy jakiegokolwiek aktu lub dokonania innej czynności.

 

WAŻNE:

 

 • Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

 

 • Skargę w imieniu innej osoby można złożyć za jej zgodą udokumentowaną pisemnie. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się bez rozpoznania, odpowiedzi nie otrzymuje wówczas osoba, która złożyła taką skargę.

 

 • Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawia się bez rozpoznania. Adres do korespondencji nie jest tożsamy z adresem elektronicznym.

 

 • Organ właściwy do rozpatrzenia skargi/wniosku powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż wciągu miesiąca. Data wpływu skargi do organu właściwego do jej załatwienia rozpoczyna bieg terminu jej rozpatrzenia.

 

 • W przypadku niezałatwienia sprawy(skargi/wniosku) w terminie organ właściwy do jej załatwienia ma obowiązek zawiadomić o tym osobę wnoszącą skargę/wniosek, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz podając przyczynę zwłoki.

 

 • W przypadku kiedy z treści skargi/wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się osobę wnoszącą skargę/wniosek do złożenia – w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania – wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków, w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie skargi/wniosku bez rozpoznania.

 

 • Organ nie może załatwić skargi poza zakresem swojej właściwości, ponieważ byłoby to działanie pozbawione podstaw prawnych.

 

 • W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności organ właściwy do jej rozpatrzenia - może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

 

Jeśli masz wątpliwości, co do trybu sprawy z jaką chcesz się zwrócić do Policji możesz skorzystać z Wojewódzkiej Informacji Policyjnej dostępnej pod nr tel. 47 73 144 44

 

Ochrona prawna osoby składającej skargę

 

Art. 225 § 1 k.p.a. przewiduje ochronę prawną osoby składającej skargę/wniosek.

Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

 

WAŻNE:

Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek, w związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje.

Osoba wnosząca skargę do organów powołanych do ścigania lub orzekania w sprawie o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie fałszywych oskarżeń wobec innej osoby – niekoniecznie policjanta – może skutkować odpowiedzialnością karną z art. 234 k.k.

Ochrona danych osobowych

 

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach jest Komendant Powiatowy Policji w Bartoszycach, ul. Warszawska 9, 11-200 Bartoszyce;
 2. inspektorem ochrony danych (obecnie administratorem bezpieczeństwa informacji) w Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach jest Pan Henryk Sołodki, pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Tel. 47 732 12 27; iod.kpp@ol.policja.gov.pl.
 3. dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach są zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz w celu zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywaniai ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom;
 4. odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;
 5.  dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;
 6. dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach będą przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta Powiatowego Policji w Bartoszycach na podstawie: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywaniai ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW;
 7. każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza w zależności od celu przetwarzania jego danych osobowych przepisy: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW;
 8. każdej osobie, której dane przetwarzane są w Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach przysługuje prawo żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Bartoszycach dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 9. każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 10. wszystkie dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych posiadają wymóg ustawowy;
 11. dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycachna podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowaw art. 22 ust. 1 i 4.
Powrót na górę strony