Deklaracja dostępności strony internetowej

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach

Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach – http://bartoszyce.policja.gov.pl/

Data publikacji strony internetowej: 27.06.2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 05.01.2023

Strona internetowa http://bartoszyce.policja.gov.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  •  nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo, gdyż pochodzą z różnych źródeł bądź zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  •  nie można zmienić ich struktury ,
  •  zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  •  nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły,
  •  na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://bartoszyce.policja.gov.pl/ .

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod nr telefonu 47 73 212 16, e-mail: marta.kabelis@bartoszyce.ol.policja.gov.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie podmiotowej oraz żądania zapewnienia dostępności należy kierować pod nr 47 73 212 16 e-mail: marta.kabelis@bartoszyce.ol.policja.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach

ul. Wyszyńskiego 28

11-200 Bartoszyce

tel. 47 73 212 00

Wjazd do budynku Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach możliwy jest od ulicy Wyszyńskiego. Siedziba oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy oraz napisem Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach umieszczonym nad wejściem głównym do budynku. Do wejścia głównego prowadzi chodnik bez przeszkód architektonicznych. Nie ma schodów, a do komendy można swobodnie wjechać wózkiem inwalidzkim. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Z prawej strony, od drzwi wejściowych znajduje się okno pomocnika dyżurnego stanowiący punkt kontroli dostępu. Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci poruszają się po terenie Komendy Powiatowej Policji w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika, (czyli osoby wprowadzającej). Do dalszych części obiektu prowadzą schody. W budynku jest winda.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia głównego. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na parkingu są  miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabo widzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Komunikacja dla osób niesłyszących: https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/kontakt/komunikacja-z-osobami-n/19093,Komunikacja-z-osobami-nieslyszacymi.html

Na teren Powiatowej Policji w Bartoszycach można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt z nadkom. Moniką Łunio, tel. 47 732 12 08,

e-mail: monika.lunio@bartoszyce.ol.policja.gov.pl

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności w KPP w Bartoszycach nadkom. Moniką Łunio, tel. 47 732 12 08,

e-mail: monika.lunio@bartoszyce.ol.policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony