Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Niszczenie plakatów wyborczych jest karalne. Umieszczanie ich niezgodnie z przepisami również

W przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej plakatów i banerów wyborczych. Warto przestrzegać obowiązującego w tym zakresie prawa. Informujmy, że niszczenie, zrywających czy zakrywających ogłoszeń wyborczych jest karalne. Umieszczanie ich wbrew obowiązującym regułom prawnym, też jest zabronione.

Policja lub Straż Gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Mówi o tym Art. 110 § 5 Kodeksu Wyborczego.

Bez uzyskania zgody właściciela, czy administratora nie można wieszać plakatów i haseł wyborczych na ścianach budynków, wiaduktach, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych. Prawo dokładnie reguluje takie kwestie i w celu uniknięcia nieporozumień należy stosować się do obowiązujących przepisów. Plakatów wyborczych nie można też łączyć trwale z obiektem, powinny być one zamocowane w sposób umożliwiający ich usunięcie bez powodowania uszkodzeń, czy zabrudzeń po zakończonej kampanii. Zasady te uregulowane są w Kodeksie Wyborczym w art. 495.

Pamiętać należy, że zgodnie z art. 108 Kodeksu Wyborczego, bezwzględny zakaz agitacji wyborczej istnieje:

  • na terenie urzędów administracji rządowej i administracji samorządu terytorialnego oraz sądów;
  • na terenie zakładów pracy w sposób i formach zakłócających normalne funkcjonowanie; 
  • na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz oddziałów obrony cywilnej, a także skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
  • zabroniona jest agitacja wyborcza na terenie szkół wobec uczniów.

Za agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej polegającej na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawnego oraz zasadach organizacji wyborów.

Ostrzegamy! Usuwanie, niszczenie lub zamalowywanie plakatów wyborczych jest karalne.


Kodeks Wykroczeń w art. 67 § 1 wskazuje:

„Kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie wystawione publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną lub też w inny sposób umyślnie uniemożliwia zaznajomienie się z takim ogłoszeniem, podlega karze aresztu albo grzywny”

Umyślne zniszczenie baneru, może dodatkowo wyczerpać znamiona wykroczenia uszkodzenia cudzej rzeczy, a w przypadku, gdy wartość strat przekroczy 800 zł przestępstwa zniszczenia mienia.

 

Powrót na górę strony