Zespół ds. Dyscyplinarnych i Kadr - Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach

Zespół ds. Dyscyplinarnych i Kadr

Zespoł ds. Dyscyplinarnych i  kadr
Komendy POwiatowej Policji w Bartoszycach


sekretariat tel (89) 762 82 11

Specjalista Zespołu
ds. Dyscyplinarnych i Kadr

kom. Monika Łunio
tel. (89) 762 82 25

Agata Pilska - Stasal

 

Zespół  realizuje zadania Komendy w zakresie polityki kadrowej między innymi przez:

 1. opracowywanie ilościowych i jakościowych prognoz z zakresu potrzeb kadrowych,
 2. realizowanie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do pracy,
 3. koordynowanie działań dotyczących tworzenia rezerwy kadrowej, pracy z rezerwą kadrową oraz czuwanie nad racjonalnym jej wykorzystaniem,
 4. koordynowanie polityki odznaczeniowo-awansowej,
 5. sprawowanie nadzoru w zakresie stosowania regulaminu dyscyplinarnego, przeprowadzanie okresowych ocen stanu dyscypliny oraz opiniowanie spraw odwoławczych,
 6. dokonywanie ocen i analiz sytuacji kadrowej, badanie określonych zjawisk i problemów kadrowych oraz przedstawianie wniosków kierownictwu,
 7. Rozpatrywanie skarg na działalność Policji oraz funkcjonariuszy
 8. prowadzenie prac organizacyjno-etatowych oraz wypracowywanie zasad kształtowania struktur komórek i jednostek organizacyjnych,
 9. prowadzenie bieżącej obsługi kadrowej policjantów i pracowników Komendy i jednostek podległych,
 10. prowadzenie ewidencji etatowej i kadrowej oraz sporządzanie miesięcznych meldunków,
 11. współdziałanie z Wydziałem Kadr i Szkolenia, Wydziałem Finansów, Wydziałem Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie