Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego - Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego
Komendy POwiatowej Policji w Bartoszycach

ul. Warszawska 9
11-200 Bartoszyce
tel. (89)  762 82 41
e-mail: naczelnik.wpr@ol.policja.gov.pl

Naczelnik Wydziału

asp. szt. Arkadiusz Czeczko

tel. (89) 762 82 40

sekretariat (89)762 82 41

 

e-mail: arkadiusz.czeczko@bartoszyce.ol.policja.gov.pl

 

 Kierownik ogniwa patrolowo-interwencyjnego 

asp. szt.  Arkadiusz Szerechan

tel. (89) 762 82 43
sekretariat (89)762 82 41

 

Wydział Prewencji realizuje zadania w zakresie nadzoru nad dziajałalnością służby prewencji oraz współdziałania w zakresie prewencji ogólnej między innymi przez:

 1. kontrolowanie zgodności działań podejmowanych przez służby patrolowe i obchodowe jednostek podległych Komendzie z obowiązującymi przepisami,
 2. nadzorowanie i kontrola organizacji pracy dzielnicowych oraz policjantów SŁUŻBY PATROLOWEJ
 3. nadzorowanie organizacji wykorzystania służbowego oraz utrzymania psów do działań prewencyjnych a także zadań specjalistycznych,
 4. koordynowanie działań komórek organizacyjnych do spraw nieletnich i patologii w komisariatach Policji,
 5. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania PDOZ,
 6. współdziałanie i organizowanie wspólnych przedsięwzięć ze Strażą Miejską
 7. prowadzenie działalności informacyjno-propagandowej, której zasadniczy cel obejmuje włączenie społeczeństwa do współdziałania z Policją w ramach realizowanych programów działania w zapobieganiu, zwalczaniu przestępczości i organizowania samoobrony społecznej przed przestępczością,
 8. zapewnienie doraźnej opieki i właściwych wychowawczo warunków pobytu nieletnim sprawcom czynów karalnych zatrzymanych w związku z prowadzonym przez jednostki Policji postępowaniem wyjaśniającym oraz nieletnim konwojowanym do placówek opiekuńczo-wychowawczych lub resocjalizacyjnych,
 9. współdziałanie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 10. dokonywanie oceny skuteczności działania służb wymienionych w ppkt. 1-5, prognozowanie zagrożenia i planowanie dalszych działań,
 11. przeprowadzanie czynności interwencyjnych będących reakcją na zgłoszenia przyjmowane przez Stanowisko Kierowania oraz zgłaszanych bezpośrednio przez obywateli,
 12. realizację interwencji własnych w przypadkach stwierdzonych naruszeń prawa,
 13. podejmowanie czynności mających na celu ochronę życia i zdrowia obywateli oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,
 14. patrolowanie miejsc zagrożonych przestępczością, ujawnianie przestępstw
  i zatrzymywanie ich sprawców na gorącym uczynku,
 15. legitymowanie i sprawdzanie osób w celu zatrzymania poszukiwanych,
 16. zabezpieczanie miejsc zdarzeń i wykonywanie wstępnych czynności,
 17. udział w zorganizowanych akcjach i operacjach policyjnych o charakterze porządkowym, bądź zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu,
 18. stosowanie postępowania mandatowego wobec sprawców wykroczeń,
 19. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach skrarg i wniosków od obywateli,
 20. współdziałanie z Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej PolicjI w Olsztynie.

 

Kierownik referatu ruchu drogowego

kom. Jacek Kaczmarczyk

tel. (89) 762 82 46
sekretariat (89)762 82 41

 

Wydział Ruchu Drogowego realizuje zadania Komendy w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym między innymi przez:

 1. organizowanie i prowadzenie działań w zakresie utrzymania bezpieczeństwa, płynności i porządku w ruchu drogowym,
 2. kontrolę ruchu drogowego oraz ujawnianie przestępstw i wykroczeń drogowych,
 3. prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o wypadki i kolizje drogowe na drogach publicznych,
 4. prowadzenie działalności prewencyjnej i profilaktyczno-propagandowej
  w zakresie zapobiegania przestępstwom, wykroczeniom i wypadkom drogowym,
 5. koordynowanie i prowadzenie, na terenie podległym Komendzie, działań w ramach ogólnokrajowych i wojewódzkich akcji kontrolno-porządkowych,
 6. współdziałanie z organami państwowymi, samorządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym,
 7. współdziałanie z innymi służbami Komendy,
 8. prowadzenie specjalistycznego kształcenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy służby ruchu drogowego,
 9. współdziałanie z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.