Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach

Skargi i wnioski

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI 
W BARTOSZYCACH LUB JEGO ZASTĘPCA

przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek
w godz. od 11.00 do 16.00.

rejestracja telefoniczna pod numerem tel. (89) 762 82 11
 
 
Skargę można złożyć również:
 1. Osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 w Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach, pok. 106  lub w sekretariacie Komendy
 2.  Pocztą, faxem lub pocztą e-mailową:
Komenda Powiatowa Policji
w Bartoszycach
ul. Warszawska 9
11-200 Bartoszyce
fax. 89-762-82-15
e mail: komendant@bartoszyce.ol.policja.gov.pl
 
 
Komendant Wojewódzki Policji  w Olsztynie lub jego zastępcy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach 14.00 - 17.00, w siedzibie KWP w Olsztynie ul. Partyzantów 6/8, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. (0 89) 522 55 00.
     
Skargę lub wniosek można złożyć również :
 • osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00
  w Wydziale Kontroli KWP w Olsztynie ul. Partyzantów 6/8,
  tel. (0 89) 522 53 99
 • na adres e-mail: skargi@warminsko-mazurska.policja.gov.pl
 • pocztą na adres : Komenda Wojewódzka Policji Olsztynie
  ul. Partyzantów 6/8, 10- 958 Olsztyn
 
 
WOJEWÓDZKIE CENTRUM MONITOROWANIA PRACY POLICJI
Skargi i wnioski można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich na adres:

tel: 800 33 92 02

Pod wskazanym numerem telefonu można zwracać się w następujących sprawach:

 • nieskutecznego lub opieszałego udzielania pomocy osobie, która zgłosiła się do jednostki Policji w celu złożenia zawiadomienia o przestępstwie i nie została obsłużona w czasie 10 minut,

 • nieprawidłowości w działaniach policjantów, niewłaściwego zachowania bądź załatwiania sprawy, a także naruszeń prawa, w tym przestępstw dokonywanych przez policjantów lub pracowników Policji,

 • zagrożeń i niebezpieczeństw, w tym miejsc zagrożonych przestępczością i punktów niebezpiecznych na drogach i ulicach,

 • osób, miejsc i zdarzeń kryminalnych oraz innych faktów pozostających w zainteresowaniu Policji,

   

               Rzecznik Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności
00 – 090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Poniedziałek w godz. 9.00– 17.00
Od wtorku do piątku w godz. 9.00 – 15.00
Telefon: (+48) 0-22 55 17 760, (+48) 0-22 55 17 811
Centrala: (+48) 0-22 55 17 700

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku
Ul. Chmielna 54/57
Sekretariat (+48) 58 764 73 02
Fax (+48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
Telefon (+48) 58 764 73 06
Poniedziałek w godz. 10.00– 17.00
Wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00 – 15.00 
 
Skargi nie można złożyć telefonicznie.
 
_______________________________________________________________________________________________________________
WAŻNE:
 
       Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą. W myśl § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46) skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Skargi lub wnioski wnoszone ustnie do protokołu powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres zgłaszającego.
      Osoba decydująca się złożyć skargę do organów powołanych do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie fałszywych oskarżeń wobec innej osoby (niekoniecznie policjanta) może skutkować odpowiedzialnością karną, określoną w art. 234 kodeksu karnego.
   Złożenie skargi drogą elektroniczną wymaga podania danych personalnych oraz adresu zamieszkania skarżącego. W niektórych przypadkach osoby, które złożą skargę tą drogą, mogą być zaproszone do osobistego stawiennictwa na rozmowę z funkcjonariuszem wyjaśniającym skargę bądź potwierdzenia jej osobistym podpisem.
    Skargi rozpatruje się w oparciu i zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. W myśl tych przepisów skargi wyjaśniane są niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty jej zgłoszenia (z możliwością przedłużenia do 2 miesięcy w przypadku spraw skomplikowanych).
      Podmiotem właściwym do rozpatrzenia skargi na funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach jest Komendant Powiatowy Policji w Bartoszycach.
UWAGA
Zgodnie z § 8 ust.1 cytowanego wyżej rozporządzenia skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.