Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dobór do służby w policji - informacje dla kandydatów

Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2019 roku w następujących jednostkach: Oddział Prewencji Policji w Olsztynie, komendy powiatowe/miejskie Policji województwa warmińsko-mazurskiego oraz komórki zamiejscowe Wydziału Konwojowego KWP w Olsztynie. TERMINY PRZYJĘĆ W 2019 ROKU: 7 marca, 21 maja, 16 lipca, 12 września, 7 listopada, 30 grudnia.

Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2019 roku w następujących jednostkach:  Oddział Prewencji Policji w Olsztynie, komendy powiatowe/miejskie Policji  województwa warmińsko-mazurskiego oraz komórki zamiejscowe Wydziału Konwojowego KWP  w Olsztynie.

TERMINY PRZYJĘĆ W 2019 ROKU:

 • 7 marca,
 • 21 maja,
 • 16 lipca,
 • 12 września,
 • 7 listopada,
 • 30 grudnia.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, 
 • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, 
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
 • ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

 •  pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie (należy wskazać jednostkę Policji),
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
 • dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności przydatne do służby w Policji (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
 • świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
 • książeczka wojskowa (z wpisem potwierdzającym przeniesienie do rezerwy) lub inne dokumenty potwierdzające uregulowany stosunek do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (dokument do wglądu).

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w jednostce Policji wskazanej przez pracownika komórki ds. doboru w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego. Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej (miejskiej lub rejonowej) Policji.

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Sekcji Doboru  i Rezerwy Kadrowej KWP w Olsztynie – w poniedziałki w godz. 9.00-17.30, od wtorku do piątku w godz. 9.00-14.30/adres: 10 – 575 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 5, numer telefonu  (89) 522 4400, 522 4402, 522 4403, 522 4404, 522 4406 numer faksu (89) 522 44 05, e-mail: sekcja.doboru@ol.policja.gov.pl/
 
Kandydaci do służby, w toku prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, oceniani są w systemie punktowym:
 
Etap postępowania maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania:

 • test wiedzy 40
 • test sprawności fizycznej  60
 • test psychologiczny 60
 • rozmowa kwalifikacyjna  60
 • ponadto ocenie podlegają preferencje z tytułu wykształcenia lub umiejętności posiadanych przez kandydatów do służby:

Preferencje z tytułu wykształcenia Liczba punktów Wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne) 8 Wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wymienione wyżej 6 Wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier) 4 Wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) 4
 
Preferencje z tytułu umiejętności Liczba punktów Posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego 4 Posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych 4 Posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej 2 Posiadanie prawa jazdy kategorii „A” lub „C”. 2
 

 INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:

 • na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) 
 • na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (www.warminsko- -mazurska.policja.gov.pl)
 • w siedzibie Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

Podstawę prawną procedury rekrutacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego  w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432 – z późn. zm.)
 
Uwaga kandydaci !

Dokumenty niekompletne bądź nadesłane pocztą, nie będą rozpatrywane. Złożone dokumenty nie będą zwracane. Zatajenie lub podanie nieprawdziwych danych w kwestionariuszu osobowym oraz niepoddanie się  przez kandydata przewidzianym w postępowaniu kwalifikacyjnym czynnościom lub etapom tego postępowania skutkuje odstąpieniem od prowadzenia  procedury kwalifikacyjnej do służby w Policji. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie podejmuje decyzje o przyjęciu kandydatów znajdujących się na liście rankingowej do konkretnych komend miejskich, powiatowych, oddziału prewencji Policji lub komórek zamiejscowych Wydziału Konwojowego KWP w Olsztynie na podstawie przyznanego limitu miejsc, łącznej liczby uzyskanych punktów przez kandydata oraz aktualnego stanu etatowo-kadrowego jednostek Policji w garnizonie warmińsko-mazurskim.